Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ Sáng chế

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ Sáng chế Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc ..

Quy trình và thời hạn đăng ký Sáng chế

Quy trình và thời hạn đăng ký Sáng chế Quy trình trải qua các giai đoạn sau: thẩm định hình thức, công bố và thẩm định nội dung

Tài liệu nộp đơn sáng chế

Tài liệu nộp đơn sáng chế 1. Tài liệu tối thiểu 01 Thư lệnh (theo mẫu) 01 Giấy ủy quyền (theo mẫu)  

Sáng chế

Sáng chế - Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong ..