BẢN QUYỀN

 

1. Thời gian:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

2. Tài liệu cần cung cấp

- Giấy uỷ quyền (theo mẫu)
- Thư lệnh (theo mẫu)
- Giấy cam đoan của tác giả/chủ sở hữu
- Quyết định giao việc
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chủ sở hữu
- Bản sao chứng minh thư của tác giả 
 
3. Chi phí:
Liên hệ để có báo giá tốt nhất
 
Để có thể biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
 
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ BẢN QUYỀN VŨ GIA VÀ CỘNG SỰ
Tel.         :     (84) (4) 858 282 68; (84) (4) 39952996 
Fax         :     (84) (4) 37153199
Email     :      hanoi@vgp.com.vn